សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសបេក្ខភាពសម្រាប់ប្រគល់ពានរង្វាន់ “The 2019 United Nations Public Service Awards (UNPSA)”។

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ៖ 12  

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រលងជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រលងជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ប … អានបន្ត

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ តាមគ្រឹះស្ថានឈានមុខនានានៅចក្រភពអង់គ្លេស

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ តាមគ្រឹះស្ថ … អានបន្ត