សំឡេង + សម្លេងទាំងអស់

តើគណបក្សនយោបាយធ្វើការរួមគ្នាដូចម្តេចដើម្បីអភិវឌ្ឍ ឃុំ សង្កាត់?

សេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗ

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសបេក្ខភាពសម្រាប់ប្រគល់ពានរង្វាន់ “The 2019 United Nations Public Service Awards (UNPSA)”។ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឆែកដល់និស្សិតកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីអាហារូបកណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញបត្ររង របស់មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុថៃង្វៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។
បណ្ណាល័យរូបភាព

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់