សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឆែកដល់និស្សិតកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់