សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការបង្កលក្ខណៈឱ្យគណបក្សនយោបាយធ្វើសកម្មភាព ដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត អាណត្តិទី៦ ឆ្នាំ២០១៨។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់