សេចក្តីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធព័ត៌មាននៃការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់