សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរំលឹកចំពោះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរំលឹកចំពោះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមការកំណត់ដោយច្បាប់

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់