សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ “SDGs Global Leader” សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២៣ នៅប្រទេសជប៉ុន

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់