សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ស្តីពីករណីជនខិលខូចយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងឯកឧត្តម រស់ សុផាន់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដើម្បីឆបោកមន្រ្តីរាជការ ជាពិសេសមន្រ្តីរាជការនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់