សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសបេក្ខភាពសម្រាប់ប្រគល់ពានរង្វាន់ “The 2019 United Nations Public Service Awards (UNPSA)”។

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ៖ 12