សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ