សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ុនយ៉ាតសេន (Sun Yat-sen University) ទីក្រុងក្វាងចូវ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨។

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ