សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តជាំងស៊ូ (Jiangsu) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨។

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ