សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិ នៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអាណត្តិទី៣ (២០១៩-២០២១) ដើម្បីបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ។

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ