សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឆែកដល់និស្សិតកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០។

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ