សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រលងជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រលងជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ចំនួន២៦០កន្លែងក្រោមគម្រោងឧបត្ថម្ភរបស់ ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍មហាចក្រី សារិនថន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ។

 

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ