សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីអាហារូបកណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញបត្ររង របស់មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុថៃង្វៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។

សូមទាញឯកសារទីនេះ៖ Thai Vein-Vietnam Scholarship 17-08-18