ដំណឹងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ តាមគ្រឹះស្ថានឈានមុខនានានៅចក្រភពអង់គ្លេស

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ តាមគ្រឹះស្ថានឈានមុខនានានៅចក្រភពអង់គ្លេស

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ