វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព សម្រាប់គ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ