វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបឋមរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល សម្រាប់មន្រ្តីប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្នាំ២០១៦ មកពីខេត្តកណ្តាល ត្បូងឃ្មុំ តាកែវនិងកំពង់ចាម

Primary Training organized by the Training Department for 2016 Ministry of Interior Examination Officials from Kandal, Tbong Khmum, Takeo and Kampong Cham.