ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

ចាប់តាំងពីការ​បង្កើតដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៩៣ រហូតមកដល់​បច្ចុប្បន្ន អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលត្រូវបានដឹកនាំដោយអគ្គនាយកជាមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិលជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្ដបន្ទាប់​ ដែលមានរាយនាម​ដូចខាងក្រោម​៖
  • ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា
ដឹកនាំចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៨  
  • ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ
ដឹកនាំចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០១  
  • ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា
ដឹកនាំចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨  
  • ឯកឧត្តម លេង វី
ដឹកនាំចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣  
  • ឯកឧត្តម ឌុច សុន
ដឹកនាំចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥  
  • ឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន
ដឹកនាំចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន​