សេចក្តីណែនាំស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាមួយសមាគម និងអង្គការមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក ព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋាន

សូមទាញយកឯកសារទាំងមូលតាមតំណរនេះ៖ http://gda.interior.gov.kh/wp-content/uploads/2018/11/intro-letter-040-2018.pdf

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់