ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការចុះឈ្មោះគណបក្សកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ ចូលទៅក្នុងបញ្ជីគណបក្សនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់