ក្រសួងមហាផ្ទៃបានជួបប្រជំុជាមួយតំណាងអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ (IOM) និងតំណាងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក (WFP) ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខណ្ឌនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នាទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ព្រមទាំងសហការី បានទទួលជួបប្រជុំជាមួយតំណាងអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ (IOM) និងតំណាងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក (WFP) ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខណ្ឌនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់