ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជុំរុញការទប់ស្កាត់ការកាប់រានទន្រ្ទានយកដីដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅតាមខេត្តនានា

ទាយកយកឯកសារ៖  ការទប់ស្កាត់ការទន្រ្ទានដីរដ្ឋ

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់