ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទប់ស្កាត់​ប្រជាពលរដ្ឋខែ្មរ កុំឱ្យឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ទៅប្រទេសជិតខាងតាមច្រករបៀងនានា

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់