លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពផ្ញើជូន សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងការអនុវត្តកម្មសិក្សា សម្រាប់ផែនការក្របខណ្ឌឆ្នាំ២០២០

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់