លិខិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ញើជូនដល់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្ដីពីគោលការណ៍នៃការអនុវត្តការផ្ទេរវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីបៀវត្សប្រចាំខែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការជូនមូលនិធិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)

ទាញយកឯកសារ៖ លិខិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច-និងហិរញ្ញវត្ថុ-ផ្ញើជូនដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន_KH_06_Apr_2020

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់