វគ្គតម្រង់ទិស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ តាមបណ្តារាជធានី ខេត្តទាំង២៥

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១រោច ខែលផល្គុន ឆ្នាំកុរ ព.ស.២៥៦៣ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសហការជាមួយនឹងលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ក្នុងការរៀបចំវគ្គតម្រង់ទិស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី០២ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅតាមបណ្តារាជធានី ខេត្តទាំង២៥ ដែលក្នុងនោះមានសមាសភាពចូលរួមសរុបប្រមាណ ៦០៩០រូប ដែលជាមន្រ្តីរាជការនៅរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

 

 

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់