សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិ នៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអាណត្តិទី៣ (២០១៩-២០២១) ដើម្បីបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ។

  • សូមជូនភ្ជាប់មកជាមួយនូវទម្រង់ពាក្យស្នើសុំ។
  • Application Form

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់