សេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការសុីវិល នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន ៤០នាក់

ប្រកាស ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការសុីវិល នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន ៤ នាក់ ដូចខាងក្រោម៖
– ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ ចំនួន ១៤ នាក់
– ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីក្រមការ ចំនួន ១៧ នាក់
– ក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាល ចំនួន ០៩ នាក់។

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់