សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីវិធានការគ្រប់គ្រងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខែ្មរដែលវិលត្រលប់មកពីប្រទេសថៃមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ

 

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់