សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ KOICA ទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់