សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៉ីវិលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ២០២០

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់