សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិសិ្សតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅ Southern University of Science and technology (SUS Tech) នៃសារធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិ​នសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

ទាយកឯកសារ៖ អាហារូបករណ៍សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់