សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (Chief Finance Officer Position) ដើ​ម្បីទៅបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRCS) នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទប្រទេសឡាវ

ទាយយកឯកសារ៖ ជ្រើសរើសប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ_Chief_Finance_Officer_Position

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់