សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងអាហារូបករណ៍ “Australia Awards Scholarships Intake 2022” របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី

\

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់