សេចក្តីណែនាំលេខ១៦៤៩សជណ ស្ដីពីការជំរុញ និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យសំណង់នៅតាមរាជធានី ខេត្ត

សេចក្តីណែនាំលេខ១៦៤៩សជណ ចុះថ្ងៃចន្ទ ១៤កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីការជំរុញ និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យសំណង់នៅតាមរាជធានី ខេត្ត។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់