សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់