សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលរបស់ឃុំ សង្កាត់

ទាញយកឯកសារ៖ 2020_12_25_សេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់