សេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រី្តមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់