សេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការផ្ទេរសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្តល់សៀវភៅស្នាក់នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់