ព្រឹត្តិបត្រ “វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ” លេខ២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

នៅក្នុងលេខនេះ ក្រុមការងារបានផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹង៖

  • ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  • ការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាមរយៈការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
  • ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានប្រកបដោយសមធម៌ (បទពិសោធន៍ដឹកនាំនៅខេត្តកណ្តាល)
  • មូលនិធិឃុំ សង្កាត់ និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន

ក្រៅពីមាតិកាខាងលើ យើងមានមាតិកាជាច្រើនទៀត៖

 

សូមទាញយកព្រឹត្តិបត្រទាំងមូលនៅទីនេះ

 

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់