ឈ្មោះគម្រោង គម្រោងកែលម្អរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា
គោលបំណងរួម ធនធានមនុស្សទាក់ទងការងាររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានត្រូវបានអភិវឌ្ឍតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល។