របាយការណ៍ ស្តីពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

ទាញយកឯកសារ៖

GDA-Report jun-2020

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់