របាយការណ៍ ស្តីពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

ទាញយកឯកសារ៖

GDA-Report Jul-2020

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់