របាយការណ៍ ស្តីពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

ទាញយកឯកសារ៖

GDA-Report October 2019

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់