របាយការណ៍ ស្តីពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

GDA-Report Feb-2020

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់