របាយការណ៍ ស្តីពី សកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

របាយការណ៍ ស្តីពី សកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល។

សូមទាញយករបាយការណ៍ ស្តីពី សកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល នៅទីនេះ

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់