សៀវភៅណែនាំស្តីពី ការរៀបចំនិងអនុម័តដីកាស្តីពីវិធានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក

សៀវភៅណែនាំស្តីពី ការរៀបចំនិងអនុម័តដីកាស្តីពីវិធានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក

សូមទាញយក សៀវភៅណែនាំស្តីពី ការរៀបចំនិងអនុម័តដីកាស្តីពីវិធានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក នៅទីនេះ

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់