ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ និងធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សូមទាញយកនៅទីនេះ៖ StrategiesPlanForMoI-SNA-CapacityDevelopment

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់